Mottó:
"Mert ha a trombita bizonytalan zengést tészen, kicsoda készül a harczra? Azonképen ti is, ha érthető nyelven nem beszéltek, mimódon értik meg, a mit szóltok? Csak a levegőbe fogtok beszélni." (1 Kor. 14,8-9)
"Az Istennek teljes beszéde igen tiszta, és paizs az ahhoz folyamodóknak." (Péld. 30,5)
ezzel szemben:

Bibliai ellentmondások

(az idézetek a Károli-fordításból származnak)

Szabad-e ölni?

 • 2 Móz. 20,13 "Ne ölj."
 • 3 Móz. 24,17 "Ha valaki agyon üt valamely embert, halállal lakoljon."

  ezzel szemben

 • 2 Móz. 32,27 "Ezt mondja az Úr, Izráel Istene: Kössön mindenitek kardot az oldalára, ... és kiki ölje meg az ő attyafiát, barátját és rokonságát."
 • 1 Sám. 6,19 "... És a nép szomorkodott, hogy az Úr ily nagy csapással [az eredeti szöveg szerint: mészárlással] sújtotta vala a népet."
 • 1 Sám. 15,2-3.7-8 "Így szól a Seregek Ura [az Úr]: ... Most azért menj el és verd meg Amáleket, és pusztítsátok el mindenét; és ne kedvezz néki, hanem öld meg mind a férfit, mind az asszonyt; mind a gyermeket, mind a csecsemőt; mind az ökröt, mind a juhot; mind a tevét, mind a szamarat. ... Saul pedig megveré Amáleket ... a népet pedig mind kardélre hányatá."
 • 4 Móz. 15,36 "Kivivé azért őt az egész gyülekezet a táboron kívül, és agyon kövezék őt, és meghala, a miképen parancsolta vala az Úr Mózesnek."
 • Hós. 14,1 "Meglakol Samaria, mert daczolt az ő Istenével. Fegyver által hullanak el; csecsemőik földhöz veretnek, és terhes asszonyaik ketté vágatnak."
 • Zsolt. 137,9 "Áldott legyen, a ki megragadja és sziklához paskolja kisdedeidet!"

Szabad-e hazudni?

 • 2 Móz. 20,16 "Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot."
 • Péld. 12,21 "Útálatosok az Úrnál a csalárd beszédek"

  ezzel szemben

 • 1 Kir. 22,23 "Ímé az Úr a hazugságnak lelkét adta mindezeknek a te prófétáidnak szájába; és az Úr szólott veszedelmes dolgot ellened."
 • 2 Thess. 2,11 "És azért bocsátja reájok Isten a tévelygés erejét, hogy higyjenek a hazugságnak" Továbbá: vesd össze Józs. 2,4-6-ot Jak. 2,25-tel.

Szabad-e lopni?

 • 2 Móz. 20,15 "Ne lopj."
 • 3 Móz. 19,13 "A te felebarátodat ne zsarold, se ki ne rabold."

  ezzel szemben

 • 2 Móz. 3,22 "... s így foszszátok ki égyiptomot."
 • 2 Móz. 12,35-36 "...és kifoszták az égyiptombélieket."
 • Luk. 19,29-34 "[Jézus] elkülde kettőt az ő tanítványai közül, Mondván: Menjetek el az átellenben levő faluba ... találtok egy megkötött vemhet, melyen soha egy ember sem ült: eloldván azt, hozzátok ide. És ha valaki kérdez titeket: Miért oldjátok el? ezt mondjátok annak: Mert az Úrnak szüksége van rá. ... És amikor a vemhet eloldák, mondának nékik annak gazdái: Miért oldjátok el a vemhet? ők pedig mondának: Az úrnak szüksége van rá."

Meg kell-e tartani a szombatot?

 • 2 Móz. 20,8 "Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt."
 • 2 Móz. 31,15 "... valaki szombatnapon munkálkodik, megölettessék."
 • 4 Móz. 15,32.36 "Mikor pedig Izráel fiai a pusztában valának, találának egy férfiat, ki fát szedeget vala szombatnapon. ... Kivivé azért őt az egész gyülekezet a táboron kívül, és agyon kövezék őt, és meghala, a miképen parancsolta vala az Úr Mózesnek."

  ezzel szemben

 • Ésa. 1,13 "... újhold, szombat s ünnepre- felhívás; bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek."
 • Ján. 5,16 "És emiatt üldözőbe vevék a zsidók Jézust, és meg akarák őt ölni, hogy ezeket művelte szombaton."
 • Kol. 2,16 "Senki azért titeket meg ne ítéljen evésért, vagy ivásért, avagy ünnep, vagy újhold, vagy szombat dolgában"

Csinálhatunk-e faragott képeket?

 • 2 Móz. 20,4 "Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, a melyek fenn az égben, vagy a melyek alant a földön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt vannak."
 • 3 Móz. 26,1 "Ne csináljatok magatoknak bálványokat, se faragott képet, se oszlopot ne emeljetek magatoknak, se kőszobrokat ne állítsatok"
 • 5 Móz. 27,15 "Átkozott az ember, a ki faragott és öntött képet csinál"

  ezzel szemben

 • 2 Móz. 25,18 [Az Úr mondja:] "Csinálj két Kérubot is aranyból, vert aranyból csináld azokat"
 • 1 Kir. 7,15-16.23-25 "És formála két réz oszlopot ... két gömböt érczből öntve ... és csinála egy öntött tengert ... tizenkét ökrön állott [s így tovább]"

Üdvözülünk-e a jó cselekedetek által?

 • Eféz. 2,8-9 "Mert kegyelemből tartattatok meg ... Nem cselekedetekből"
 • Róm. 3,20.28 "Annakokáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte"
 • Gal. 2,16 "Tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által"

  ezzel szemben

 • Jak. 2,24 "Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hitből"
 • Mát. 19,16-21 "És ímé hozzá jövén egy ember, monda néki: Jó mester, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? ő [Jézus] pedig monda néki: ... tartsd meg a parancsolatokat ... Monda néki az ifjú: Mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva; mi fogyatkozás van még bennem? Monda néki Jézus: Ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek; és kincsed lesz a mennyben"

Lássák-e jó cselekedeteinket?

 • Mát. 5,16 "Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket"
 • 1 Pét. 2,12 "Magatokat a pogányok közt jól viselvén, ... a jó cselekedetekből, ha látják azokat, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján."

  ezzel szemben

 • Mát. 6,1-4 "Vigyázzatok, hogy alamizsnátokat ne osztogassátok az emberek előtt, hogy lássanak titeket, ... Hogy a te alamizsnád titkon legyen"
 • Mát. 23,3.5 "az ő [a farizeusok] cselekedeteik szerint ne cselekedjetek ... Minden ő dolgaikat pedig csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek"

Tarthatunk-e rabszolgákat?

 • 3 Móz. 25,45-46 "Még a zsellérek gyermekei közül is, a kik nálatok tartózkodnak, azokból is vásárolhattok ... és legyenek a ti tulajdonotok ... örökké dolgoztathattok velük"
 • 1 Móz. 9,25 "Monda [Noé]: átkozott Kanaán! Szolgák szolgája legyen atyjafiai közt."
 • 2 Móz. 21,2.7 "Ha héber szolgát vásárolsz, hat esztendeig szolgáljon, a hetedikben pedig szabaduljon fel ingyen ... És ha valaki az ő leányát szolgálóul adja, ne úgy menjen el, mint a szolgák mennek."
 • Jóel 3,8 "És adom a ti fiaitokat és leányaitokat a Júda fiainak kezébe; azok pedig eladják őket a Sabeusoknak, a messze lakó népnek; mert ezt végezte az Úr."
 • Luk. 12,47-48 [Jézus mondja:] "És a mely szolga tudta az ő urának akaratát, és nem végezte el, sem annak akarata szerint nem cselekedett, sokkal büntettetik meg; A ki pedig nem tudta, és büntetésre méltó dolgokat cselekedett, kevesebbel büntettetik." [az eredeti szerint korbácsütésről van szó]
 • Kol. 3,22 "Ti szolgák, szót fogadjatok mindenben a ti test szerint való uraitoknak"

  ezzel szemben

 • Ésa. 58,6 "... az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek"
 • Mát. 23,8 "Doktoroknak se hivassátok magatokat, mert egy a Ti doktorotok, a Krisztus" [Az angol változatban a "doktor" "Master"- ként szerepel, aminek jelentése: cseléd gazdája)

Meggondolja-e magát Isten?

 • Mal. 3,6 "Mert én, az Úr, meg nem változom"
 • 4 Móz. 23,19 "Nem ember az Isten, hogy hazudjék és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mond-é ő valamit, hogy meg ne tenné? Igér-é valamit, hogy azt ne teljesítené?"
 • Ezék. 24,14 "Én, az Úr szólottam; jőni fog és megcselekszem, el nem engedem s nem kedvezek és nem könyörülök"
 • Jak. 1,17 "a világosságok Atyjától száll alá, a kinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka."

  ezzel szemben

 • 2 Móz. 32,14 "És abba hagyá az Úr azt a veszedelmet, melyet akart vala bocsátani az ő népére."
 • 1 Móz. 6,6.7 "Megbáná azért az Úr, hogy teremtette az embert a földön, ... És monda az úr: Eltörlöm az embert, a kit teremtettem, a földnek színéről; ... mert bánom hogy azokat teremtettem."
 • Jón. 3,10 "... és megbáná az Isten azt a gonoszt, a melyről mondá, hogy végrehajtja rajtok, és nem hajtá végre."

Lásd még 2 Kir. 20,1-7, 4 Móz. 16,20-35, 4 Móz. 16,44-50. Lásd még 1 Móz. 18,23-33: itt ábrahám ráveszi Istent, hogy gondolja meg magát azt illetően, hogy legalább hány igaz embert kell találni Sodoma városában ahhoz, hogy a város elkerülje a pusztulást. Ábrahám lealkudja ezt a számot ötvenről tízre, de Isten csak játszott vele, hiszen mindentudó lévén előre tudhatta, hogy amúgyis elpusztítja majd a várost.

Kell-e bűnhődnünk szüleink bűneiért?

 • 2 Móz. 20,5 "... mert én, az Úr a te Istened, féltőn-szerető Isten vagyok, a ki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyedíziglen" (Megismételve: 5Móz 5,9)
 • 2 Móz. 34,6-7 "Az Úr, az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten ... de nem hagyja a bűnöst büntetlenül, megbünteti az atyák álnokságát a fiakban, és a fiak fiaiban harmad és negyedíziglen."
 • 1 Kor. 15,22 "Mert a miképen ádámban mindnyájan meghalnak..."

  ezzel szemben

 • Ezék. 18,20 "a fiú ne viselje az apa vétkét"
 • 5 Móz. 24,16 "Meg ne ölettessenek az atyák a fiakért, se a fiak meg ne ölettessenek az atyákért; kiki az ő bűnéért haljon meg."

Jó-e Isten, vagy gonosz?

 • Zsolt. 145,9 "Jó az Úr mindenki iránt"
 • 5 Móz. 32,4 "Hűséges Isten és nem csalárd; igaz és egyenes ő!"

  ezzel szemben

 • Ésa. 45,7 "békességet szerzek és gonoszt teremtek; én vagyok az Úr, a ki mindezt cselekszem!"
 • Sir. 3,38 "A Magasságosnak szájából nem jő ki a gonosz és a jó." [Az eredetiben itt kérdőjel áll, költői kérdés.]
 • Jer. 18,11 "Ezt mondja az Úr: ímé, én veszedelmet készítek ellenetek és tervet tervezek ellenetek!"
 • Ezék. 20,25-26 "És én is adtam nékik nem jó parancsolatokat, s törvényeket, a melyek által ne éljenek. S megfertéztetém őket ajándékaikkal, mikor tűzön vittek át minden elsőszülöttet, hogy elpusztítsam őket, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr."

Megkísérti-e Isten az embert?

 • Jak. 1,13 "Senki se mondja: ...Az Istentől kísértetem: mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért."

  ezzel szemben

 • 1 Móz. 22,1 "És lőn ezeknek utána, az Isten megkisérté Ábrahámot"

Békeszerető-e Isten?

 • Róm. 15,33 "A békességnek Istene"
 • Ésa. 2,4 "és csinálnak fegyvereikből kapákat, és dárdáikból metszőkéseket, és nép népre kardot nem emel, és hadakozást többé nem tanul."

  ezzel szemben

 • 2 Móz. 15,3 "Vitéz harczos az Úr"
 • Jóel 3,9-10 [Az Úr mondja:] "készüljetek harczra; indítsátok fel a hősöket. Járuljanak elé, jőjjenek fel mindnyájan a hadakozó férfiak! Kovácsoljátok szántóvasaitokat kardokká, kaszáitokat dárdákká; mondja a beteg is: Hős vagyok!"

Békeszerető volt-e Jézus?

 • Ján. 14,27 "Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek"
 • Csel. 10,36 "Azt az igét, melyet [Isten] elkülde az Izráel fiainak, hirdetvén békességet a Jézus Krisztus által"
 • Luk. 2,14 "... és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat!"

  ezzel szemben

 • Mát. 10,34 "Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre; nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert. Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támaszszak az ember és az ő atyja, a leány és az ő anyja, a meny és az ő napa közt; És hogy az embernek ellensége legyen az ő házanépe."
 • Luk. 22,36 "Monda azért nékik: ... és a kinek nincs, adja el felső ruháját és vegyen szablyát."

Megbízható volt-e Jézus?

 • Ján. 8,14 "Ha magam teszek is bizonyságot magamról, az én bizonyságtételem igaz"

  ezzel szemben

 • Ján. 5,31 "Ha én teszek bizonyságot magamról, az én bizonyságtételem nem igaz."

Becsmérelhetjük-e az embereket?

 • Mát. 5,22 [Jézus mondja:] "a ki pedig ezt mondja: Bolond, méltó a gyehenna tüzére."

  ezzel szemben

 • Mát. 23,17 [Jézus mondja:] "[Ti] Bolondok és vakok"
 • Zsolt. 14,1 "Azt mondja a balgatag az ő szívében: Nincs Isten."

Látta-e valaki Istent?

 • Ján. 1,18 "Az Istent soha senki nem látta"
 • 2 Móz. 33,20 "Orczámat azonban, mondá, nem láthatod; mert nem láthat engem ember, élvén."
 • Ján. 6,46 "Nem hogy az Atyát valaki látta, csak az, a ki Istentől van [Jézus], az látta az Atyát"
 • 1 Ján. 4,12 "Az Istent soha senki nem látta"

  ezzel szemben

 • 1 Móz. 32,30 "mert látám az Istent színről színre"
 • 2 Móz. 33,11 "Az Úr pedig beszéle Mózessel színről színre, a mint szokott ember szólani barátjával"
 • Ésa. 6,1 "A mely esztendőben meghala Uzziás király, látám az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölté a templomot"
 • Jób 42,5 "Az én fülemnek hallásával hallottam felőled, most pedig szemeimmel látlak téged."

Hány Isten van?

 • 5 Móz. 6,4 "az Úr, a mi Istenünk, egy úr!"

  ezzel szemben

 • 1 Móz. 1,26 "És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre"
 • 1 Móz. 3,22 "És monda az Úr Isten: ímé az ember olyanná lett, mint mi közülünk egy, jót és gonoszt tudván."
 • 1 Ján. 5,7 "Mert hárman vannak, a kik bizonyságot tesznek a mennyben, az Atya, az íge és a Szent Lélek: és ez a három egy."

(Nem helyes úgy érvelni, hogy a többes szám használata itt "királyi többes"; az ilyen használat a király vezetése alatt álló összes hatalmasságot is magában foglalja. A Szentháromság bevezetése semmit sem old meg, mert maga is ellentmondásosabb, mint az a probléma, amelyet meg akar oldani.)

Bűnösök vagyunk-e mindannyian?

 • Róm. 3,23 "Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül."
 • Róm. 3,10 "A mint meg van írva, hogy nincsen csak egy igaz is"
 • Zsolt. 14,3 "nincs, a ki jót cselekedjék, nincsen csak egy sem"

  ezzel szemben

 • Jób 1,1 "Vala úz földén egy ember a kinek Jób vala a neve. Ez az ember feddhetetlen, igaz, istenfélő vala és bűn-gyűlölő."
 • 1 Móz. 7,1 "Monda az Úr Noénak: Menj be te, és egész házadnépe a bárkába; mert téged láttalak igaznak előttem ebben a nemzedékben."
 • Luk. 1,6 "És mind a ketten igazak valának az Isten előtt, kik az Úrnak minden parancsolataiban és rendeléseiben feddhetetlenül jártak."

Milyen idős volt trónra lépésekor Akházia?

 • 2 Kir. 8,26 "Huszonkét esztendős volt Akházia, mikor uralkodni kezdett"

  ezzel szemben

 • 2 Krón. 22,2 "Akházia negyvenkét esztendős volt, mikor királylyá lett"

Szabad-e esküt tenni?

 • 4 Móz. 30,2 "Ha valamely férfi fogadást fogad az úrnak, vagy esküt tesz, ... a mint az ő szájából kijött, egészen úgy cselekedjék."
 • 1 Móz. 21,22-24.31 "...Mostan azért esküdj meg énnékem az Istenre itt, hogy sem én ellenem, sem fiam, sem unokám ellen álnokságot nem cselekszel ... és monda ábrahám: én megesküszöm ... Azért nevezék azt a helyet Beérsebának, mivelhogy ott esküdtek vala meg mind a ketten."
 • Zsid. 6,13-17 "Mert az Isten, mikor ígéretet tett ábrahámnak, mivelhogy nem esküdhetett nagyobbra, önmagára esküdött ... Mert az emberek nagyobbra esküsznek, és nálok minden versengésnek vége megerősítésül az eskü; Miért is az Isten, kiválóbban megakarván mutatni az ígéret örököseinek az ő végzése változhatatlan voltát, esküvéssel lépett közbe"

  Lásd még 1 Móz. 22,15-19; 1 Móz. 31,53; Bir. 11,30-39.

  ezzel szemben

 • Mát. 5,34-37 "Én pedig azt mondom néktek: Teljességgel ne esküdjetek; se az égre ... Se a földre ... Se a te fejedre ne esküdjél ... Hanem legyen a ti beszédetek: úgy úgy; nem nem; a mi pedig ezeken felül vagyon, a gonosztól vagyon."
 • Jak. 5,12 "...ne esküdjetek, atyámfiai, se az égre, se a földre, se más esküvéssel. Hanem legyen a ti igenetek igen, és a nem nem; hogy kárhoztatás alá ne essetek."

Mikor feszítették keresztre Jézust?

 • Márk 15,25 "Vala pedig három óra, mikor megfeszíték őt."

  ezzel szemben

 • Ján. 19,14-15 "Vala pedig a husvét péntekje; és mintegy hat óra. És monda a zsidóknak: ímhol a ti királyotok! Azok pedig kiáltoznak vala: Vidd el, vidd el, feszítsd meg őt!"

Engedelmeskedjünk-e a törvénynek?

 • 1 Pét. 2,13 "Engedelmeskedjetek azért minden emberi rendelésnek az Úrért: akár királynak, mint felebbvalónak; Akár helytartóknak"
 • Mát. 22,21 "Adjátok meg azért a mi a császáré a császárnak" Lásd még Róm. 13,1.7 és Tit. 3,1.

  ezzel szemben

 • Csel. 5,29 "Istennek kell inkább engedni, hogynem az embereknek."

Hány állat volt Noé bárkáján?

 • 1 Móz. 6,19 "És minden élőből, s minden testből, mindenből kettőt-kettőt vígy be a bárkába"
 • 1 Móz. 7,8-9 "A tiszta barmok közül, és a tisztátalan barmok közül, a madarak közül, és minden földön csúszó-mászó állat közül, Kettő-kettő méne be Noéhoz a bárkába, hím és nőstény: a mint Isten megparancsolta vala Noénak."
 • 1 Móz. 7,15 "Kettő-kettő méne be Noéhoz a bárkába minden testből, melyben élő lélek vala."

  ezzel szemben

 • 1 Móz. 7,2-3 "Minden tiszta baromból hetet-hetet vígy be, hímet és nőstényét; azokból a barmokból pedig, a melyek nem tiszták, kettőt-kettőt, hímet és nőstényét. Az égi madarakból is hetet-hetet"

Egyenlőnek teremtetett-e a férfi és a nő?

 • 1 Móz. 1,27 "Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonynyá teremté őket."

  ezzel szemben

 • 1 Móz. 2,18.23 "És monda az Úr Isten: Nem jó az embernek egyedül lenni; szerzek néki segítő társat, hozzá illőt ... És monda az ember: Ez már csontomból való csont, és testemből való test: ez asszonyembernek neveztessék, mert emberből vétetett."

A fákat vagy az embert teremtették-e előbb?

 • 1 Móz. 1,12-31 "Hajta tehát a föld gyenge fűvet, maghozó fűvet az ő neme szerint, és gyümölcstermő fát, a melynek gyümölcsében mag van az ő neme szerint. ... És lőn este és lőn reggel, harmadik nap. ... És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre ... És lőn este és lőn reggel, hatodik nap."

  ezzel szemben

 • 1 Móz. 2,5-9 "Még semmiféle mezei növény sem vala a földön, s még semmiféle mezei fű sem hajtott ki, mert az Úr Isten még nem bocsátott vala esőt a földre; és ember sem vala, ki a földet mívelje ... És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából ... És ültete az Úr Isten egy kertet édenben, napkelet felől, és abba helyezteté az embert, a kit formált vala. És nevele az úr Isten a földből mindenféle fát, tekintetre kedvest és eledelre jót"

Volt-e Mikálnak gyermeke?

 • 2 Sám. 6,23 "Ennekokáért Mikálnak, Saul leányának nem lőn soha gyermeke az ő halálának napjáig."

  ezzel szemben

 • 2 Sám. 21,8 "De elvevé a király Aja leányának, Rispának két fiát ... és a Saul leányának, Mikálnak öt fiát"

Hány lova volt Salamonnak?

 • 1 Kir. 4,26 "És Salamonnak volt negyvenezer szekérbe való lova az istállókban, és tizenkétezer lovagja."

  ezzel szemben

 • 2 Krón. 9,25 "És Salamonnak négyezer lóistállói, szekerei és tizenkétezer lovagjai valának" [Az eredeti szövegben nem különíthető el a "ló" és a "lóistálló".]

Hallottak-e hangot a Pállal utazó emberek?

 • Csel. 9,7 "A vele utazó férfiak pedig némán álltak, hallva ugyan a szót, de senkit sem látva."

  ezzel szemben

 • Csel. 22,9 "A kik pedig velem valának, a világosságot ugyan látták, és megrémültek; de annak szavát, a ki velem szól vala, nem hallották." [Ezt az ellentmondást az eredeti görög szavak lingvisztikai elemzésével sem lehet feloldani.]

Mindenható-e Isten?

 • Jer. 32,27 "Ímé, én az Úr, Istene vagyok minden testnek, vajjon van-é valami lehetetlen nékem?"
 • Mát. 19,26 "Jézus pedig rájuk tekintvén, monda nékik: Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges."

  ezzel szemben

 • Bir. 1,19 "Vala pedig az Úr Júdával, és kiűzé a hegység lakóit; de a völgy lakóit nem lehetett kiűzni, mert vasszekereik voltak."

Világosságban él-e Isten?

 • 1 Tim. 6,15-16 "...a királyoknak Királya és az uraknak Ura, Kié egyedül a halhatatlanság, a ki hozzáférhetetlen világosságban lakozik"
 • Jak. 1,17 "...a világosságok Atyjától száll alá, a kinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka"
 • Ján. 12,35 "Monda azért nékik Jézus: ... és a ki a sötétségben jár, nem tudja, hová megy."
 • Jób 18,18 "[aki gonosz,] A világosságról a sötétségbe taszítják, a föld kerekségéről elüldözik őt."
 • Dán. 2,22 "Ő [Isten] ... tudja mi van a setétségben; és világosság lakozik vele!" Lásd még Zsolt. 143,3; 2 Kor. 6,14; Zsid. 12,18-22.

  ezzel szemben

 • 1 Kir. 8,12 "Akkor monda Salamon: Az Úr mondotta, hogy ő lakoznék ködben."
 • 2 Sám. 22,12 "[Isten] Sötétségből maga körül sátrakat emelt, Esőhullást, sűrű felhőket."
 • Zsolt. 18,12 "[Isten] A sötétséget tette rejtekhelyévé; sátora körülötte a sötét felhők és sűrű fellegek."
 • Zsolt. 97,1-2 "Az Úr uralkodik, örüljön a föld ... Felhő és homályosság van körülte"

Elfogadja-e Isten az emberáldozatot?

 • 5 Móz. 12,31 "Ne cselekedjél így az Úrral, a te Isteneddel, mert mind azt az útálatosságot, a mit gyűlöl az Úr, megcselekedték az ő isteneikkel; mert még fiaikat és leányaikat is megégetik vala tűzzel az ő isteneiknek."

  ezzel szemben

 • 1 Móz. 22,2 "És monda [Isten]: Vedd a te fiadat, ama te egyetlenegyedet, a kit szeretsz, Izsákot, és menj el Mórijának földére, és áldozd meg ott égő áldozatul a hegyek közűl egyen, a melyet mondándok néked."
 • 2 Móz. 22,29 "Gabonáddal és boroddal ne késlekedjél; fiaid elsőszülöttét nékem add."
 • Bir. 11,30-39 "És fogadást tőn Jefte az úrnak, és monda: Ha mindenestől kezembe adod az Ammon fiait: Akkor valami kijövénd az én házamnak ajtaján előmbe, mikor békével visszatérek az Ammon fiaitól, legyen az Úré, és megáldozom azt egészen égőáldozatul. És kivonult Jefte az Ammon fiai ellen ... és kezébe adá néki azokat az Úr. ... Mikor pedig méne Jefte Mispába az ő házához: imé az ő leánya jött ki eleibe dobokkal és tánczoló sereggel; ... És a két hónap elteltével visszatért atyjához, és betöltötte az ő felőle való fogadást, a melyet tett"
 • 2 Sám. 21,8-14 "De elvevé a király Aja leányának, Rispának két fiát ... Mikálnak öt fiát ... És adá azokat a Gibeoniták kezébe, a kik felakaszták őket a hegyen az Úr előtt. Ezek tehát egyszerre heten pusztulának el, és az aratás első napjaiban, az árpaaratás kezdetén ölettek meg. ... És kiengesztelődött ez által Isten az ország iránt."
 • Zsid. 10,10-12 "A mely akarattal szenteltettünk meg egyszer s mindenkorra, a Jézus Krisztus testének megáldozása által ... Ő azonban, egy áldozattal áldozván a bűnökért, mindörökre űle az Istennek jobbjára"
 • 1 Kor. 5,7 "...mert hiszen a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, megáldoztatott érettünk."

Ki volt József apja?

 • Mát. 1,16 "Jákób nemzé Józsefet, férjét Máriának, a kitől született Jézus"

  ezzel szemben

 • Luk. 3,23 "Maga Jézus pedig mintegy harmincz esztendős volt, mikor tanítani kezdett, ki, a mint állítják vala, a József fia vala, ez pedig a Hélié"

  [Jézus nemzetségfáját számos különbséggel írják le az egyes evangéliumok. Pl. vesd össze Mát. 1,1-14-et Luk. 3,23-38- cal.]


A gyűjtemény Dan Barker Losing Faith in Faith c. könyve Bible Contradictions című fejezetének adaptációja.