Főoldal
Ateizmus
Harmadik kultúra
Naturalizmus
Szabadgondolkodás
Szkepticizmus
Ismeretterjesztés
Szépirodalom
Hírfigyelő
Segíts nekünk!
Könyvet keresel?
E-könyvek
Antikváriumok
Angol nyelvű könyvesboltok
Ismeretterjesztő könyvek jegyzéke
Ajánlott oldalak: Ateizmus honlap
Ateizmus.lap.hu
Szkeptikus.lap.hu
Szkeptikus blog
Valláskritika.lap.hu
Naturalista filozófia.lap.hu
X-Aknák
Ponticulus H.

Könyvtár - GYIK - Fórumok - Kapcsolat

Könyvtár/Szkepticizmus/Asztrológia/Téves kapcsolás: Az asztrológia

Téves kapcsolás: Az asztrológia

részlet Róka Gedeon A Csillagászat és a mindennapi életünk című 1968-ban megjelent könyvéből


 A csillagászat és a mindennapi élet között a történelem során látszatösszefüggésekre építő téves kapcsolat is létrejött. Ennek szálai még napjainkban sem szakadtak el teljesen. Az emberiségnek minden korban megvolt az az óhaja, hogy valamiképpen előre lásson a jövőbe.

Bizonyos tapasztalati tényekből lehet is következtetéseket levonni a jövő eseményeinek alakulására. A tudomány fejlődésével az ember egyre inkább befolyásolni tudta a természetet, a maga szolgálatába állította a természet erőit. Megnyílt annak a lehetősége is, hogy az ember tudatosan közreműködjék saját sorsának irányításában. Visszatekintve pedig a régmúlt időkre, minél kezdetlegesebb körülmények között folyt a termelés, és az igen szegényes tapasztalati tények következtében homályban maradtak mind a természeti, mind a társadalmi jelenségek valóságos összefüggései, annál élénkebben élt az emberben a jövőbe pillantás vágya. Reális lehetőség hiányában a jóslás legkülönbözőbb módjaival próbálták ezt kielégíteni.

  Mindenféle jóslás misztikus-mágikus szellemben torzítja el a dolgok valóságos összefüggéseit, és a puszta véletlenen múlik, hogy a jóslat beteljesedik-e vagy nem. Az ókori népek a leölt állatok belső részeinek formáitól kezdve a felhők mozgásáig a legkülönfélébb dolgokból jósoltak, de mindezen régi jóslások közül a csillagjóslás emelkedett legnagyobb tekintélyre. Az ősi Babilonig csillagászkodó papjai által kitalált csillagjóslás az i. e. első évezred évszázadaiban a legtöbb ókori kultúrnép hiedelmévé vált. Már nem főképpen a naptárkészítés szempontjából figyelték az égbolt jelenségeit, hanem sokkal inkább azért, hogy leolvassák onnan egyének, népek, államok sorsát. Az uralkodók asztrológusokat, csillagjósokat tartottak szolgálatukban, és minden nagyobb vállalkozás előtt tanácsért fordultak hozzájuk: mit mondanak a csillagok pl. a hadiszerencse kimeneteléről vagy a vadászat sikeréről. A csillagjóslás, az asztrológia összekeveredett a később kialakuló tudományos csillagászattal is. Ptolemaiosz - híres görög csillagász, aki összegezte az ókori csillagászat eredményeit - "Almageszt" efmen ismert főművében leírta a csillagjóslás szabályait.

  A középkorban majdnem minden csillagász és természettudós foglalkozott csillagjóslással. Ha nem is mindig hittek benne - mint pl. Kepler -, rákényszerítene őket a korszellem, mert uralkodók, pápák, hadvezérek nem kételkedtek a csillagjóslás tudományos megalapozottságában. A csillagjóslás nem azért viselhette a tudományosság látszólagos fémjelzését, mintha a csillagokból nagyobb sikerrel lehetett volna jósolni, mint pl. hófehér ménlovak nyerítéséből. A csillagjóslás az esetek többségében épp így nem vált be vagy egyes esetekben véletlenül bevált, mint bármelyik másfajta jóslat.

  A csillagjóslásnak a régi időkben a többi jövendőmondó eljárás közül való kiemelkedését más körülmények indokolták. Először is érthető, hogy a régi népekben a csillagjóslás sokkal több bizalmat keltett, mint pl. a madarak röptéből vagy a kígyók mozgásából való jóslás. A természeti vallások korában az égitesteket önálló akarattal rendelkező isteni személyeknek hitték. Amikor bizonyos égitestek mozgásában ismétlődő szabályosságok ezt a hitet eloszlatták, az a hiedelem lépett helyébe, hogy az égitestek az istenek akaratának közvetítői vagy kinyilvánítói. A csillagjóslásba vetett hitet emellett táplálta a tapasztalat is, hogy egyes égitestek égbolton való helyzetével összefüggtek bizonyos földi események. A Nap égbolton való helyzete szerint változott a sötétség és a világosság, váltakoztak az évszakok, magasságától függően zajlott le a növények élete.

  A tenger mellett lakó népek eszrevették, hogy a Hold helyzete befolyásolja az apályt és a dagályt. Az egyiptomiak megfigyelték, hogy amikor a Szíriusz nevű csillag együtt kel fel a Nappal, nemsokára bekövetkezik a Nílus termékenyítő áradása. A Szíriusznak a régi Egyiptomban a Nappal együtt való fellielése nagyon jó példa az asztrológiai szemlélet kialakulásának megértésére és egyben alapvetően téves voltára is. Valójában a Szíriusznak semmi keze nincsen a Nílus áradásához. Ez a csillag mintegy 9 fényév (kb. 80 billió km) távolságra van a Földtől. Az a mérhetetlenül parányi energia, amely sugárzásával hozzánk érkezik, semmiféle hatást nem okoz a Földön. Arról van szó, hogy a csillagos ég képe az évszakok szerint változik, és abban az időszakban, amikor a Szíriusz együtt kelt fel a Nappal, Egyiptomban a tavaszi, középafrikai esőzések árhullámának megérkezése volt várható. A Nílus áradásának az évszakokkal való valóságos összefüggését azonban akkor még nem ismerték, és azzal a látszat­összefüggéssel helyettesítették, hogy a Nílus áradását a Szíriusz égbolton való helyzete okozza. Amikor tehát a Szíriusz együtt kelt fel a Nappal, a pap-csillagászok "megjósolták" a Nílus áradását. Ez a "jóslat" pedig évről évre bevált. Hibás általánosítással ez szülte azt a képzeletet, hogy a csillagokból minden más módszernél jobban lehet jósolni, minden földi esemény "bele van írva a csillagokba", csak meg kell találni a módját onnan kiolvasni. Belekombinálták tehát a találgatásokba a bolygókat, sőt a csillagképeket is, amely utóbbiakról tudjuk, hogy csak látszólagos csoportosulásai a csillagoknak. Tekintve, hogy mást még nem ismertek, a geometria tudományát használták fel, és az égitestek geometriai elrendezéséből, az égbolton elfoglalt helyük közti szögtávolságból próbálták levezetni a földi eseményekre vélt hatásukat. Külső hasonlóságok és analógiák alapján egyes égitesteknek kedvező, másoknak káros hatást tulajdonítottak (pl. a Mars bolygó vöröses színe - vér, háború; a Szaturnusz lassú mozgása - betegség, elgyengülés). Ptolemaiosz foglalta rendszerbe azt az elképzelést, hogy az egyénre az égitestek a gyermek születésekor fejtik ki legnagyobb hatásukat.

 A csillagjóslás alapja a horoszkóp lett, az égitestek állásának vázlata a születés pillanatában. Önkényes szabályokat dolgoztak ki, hogyan lehet a horoszkópból kiolvasni az egyén jellemét, sorsát, életének nevezetesebb eseményeit. Horoszkópokat készítettek nemcsak a születéskor, hanem valamely várható nevezetesebb esemény előtt is, és abból jósolták annak fordulatait és várható kimenetelét.

  A horoszkópkészítés természetesen nem váltotta be azt a csábító ígéretet, amelyet a Nílus áradásának biztos megjósolásából reméltek, mert a csillagjóslás kitalált szabályai olyan jelenségeket próbáltak más jelenségek okainak feltüntetni, amelyek között semmiféle összefüggés nincsen. A horoszkóp legfeljebb véletlenül talált rá az igazságra. A XVIII. században élt Ozanam lengyel matematikus egyáltalában nem hitt az asztrológiában, de egyszer tréfából, teljesen találomra egy horoszkópot készített. Nagyon meglepődött, amikor később arról értesült, hogy több jóslata bevált. A be nem vált horoszkópok száma azonban annyi, hogy csak az olyan kirívó esetekről lehet megemlékezni, mint amikor az asztrológusok 1186-ra vízözönt és orkánokat, 1514-re szörnyű árvizet, 1521-re ismét szörnyű vízözönt jósoltak. Az asztrológia tudományos megalapozottságának hite a kudarcok ellenére is sokáig megmaradt. Az asztrológiai szemlélet nagyon jól illeszkedett az ókori és középkori geocentrikus világképbe. A geocentrikus világképben az égitestek mintegy a Világegyetem középpontjában levő Föld tartozékai. A bibliai teremtésmonda szerint is a Napot és a Holdat azért teremtették, hogy az ember céljait szolgálják. A Föld- és emberközpontú világképpel jól összefér az az elképzelés, hógy az égitesteknek az a rendeltetésük, hogy jelezzék az ember számára a jövőt.

A csillagjóslás sikertelenségéből az asztrológusok így nem azt a következtetést vonták le, hogy éppen olyan haszontalanság, mint a többi régi jóslás, hanem a szabályokat próbálták bonyolítani és finomítani. A kopernikuszi világkép azután elválasztotta a csillagászatot az asztrológiától. A Földnek az égitestek közé sorolása, a bolygók és csillagok fizikai tulajdonságainak megismerése értelmetlenné tette az asztrológia szemléletét és fogalomkörét. A mindennapi élet és a csillagászat között az asztrológia "téves kapcsolásnak" bizonyult. Természettudományokkal foglalkozók számára sokszor szinte hihetetlennek tűnik, hogy ennek az idejét múlt babo­nának még a XX. században, napjainkban is akadnak hívei. A mai asztrológusok tagadják a tudomány illetékességét az égitestek sorsformáló hatásának megítélésére. Szerintük az égitestekről jövő sorsformáló hatások nem tanulmányozhatók a tudomány eszközeivel, hanem csak a tudomány feletti belső meglátás útján közelíthetők meg. Arról azonban, hogy a tudomány vagy valami más által közelíthetők meg az égitestek sorsformáló hatása, csak abban az esetben lehetne vitatkozni, ha léteznének ilyen hatások.

 A gyakorlatban azonban bebizonyosodott, hogy ilyen hatások nincsenek. Az újabb korban - félretéve minden elvi megfontolást és előítéletet - a modern statisztika módszerével kiterjedt vizsgálatokat végeztek, hogy az azonos születési horoszkópú emberek jellemében, sorsában kimutatható-e valamilyen hasonlóság. A horoszkóp, a jellem és a sors között semmiféle összefüggést nem találtak. Arról sem lehet tehát szó, hogy amint több népies időjárási szabályt vagy ősi gyógyítási módot a tudomány később igazolt, majd egyszer arra is rájövünk, hogy az asztrológiában is "van valami igazság". A népies időjárási szabályokat és gyógyítási módszereket generációk tapasztalatából szűrték le, azt azonban senki sem tapasztalta soha, hogy valamelyik égitest károsító vagy jótékony hatású lett volna. Az asztrológiát illetően nincs mit igazolni, mert ha az égitestek helyzete hatással volna az ember sorsára, ezt a statisztikai vizsgálat kimutatná.

  A tudományon kívül álló, misztikus világnézetű asztroló­gus mellett sokkal több olyan ember akad, aki tájékozatlanságból nem talál lehetetlenséget a csillagjóslásban, vagy olyan is, aki az emberek hiszékenységére építve pénzkereseti forrásul használja a csillagjóslást. Babonás emberek mindenütt akadnak, vannak, akik kártyát vettetnek vagy a tenyerükből jósoltatnak. De ilyesmire inkább az iskolát nem végzett, minden téren tudatlan emberek költik a pénzüket. A csillagjóslást azonban olykor még a humán műveltségű, egyetemet végzett emberek is komolyan veszik.Az értelmiség egy részét is megtéveszti, hogy az asztrológia csillagászati szakkifejezéseket használ, hosszú számításokat végez, és ez számukra a tudományosság látszatát kelti. A csillagászat kutatási módszereit, eljárásait nem ismerők előtt egyaránt lehetséges - vagy felfoghatatlan - több milliárd fényév távolságokról beszélni, mint a csillagokból jósolni. A csillagászok nem kis bosszúságára így sokan ma is egyenlőségjelet tesznek az asztrológia és a csillagászat közé. A nyugati államokban, ahol az üzleti érdek gátlástalanul érvényesül a könyv- és folyóiratkiadásban, nagyszámú asztrológiai könyv és gazdagon illusztrált magazin, hetilap jelenik meg. [...]

 Az emberek egy része szórakozásból, játékból olvasgatja az asztrológiai kiadványokat, nem tulajdonít különösebb fontosságot annak, hogy a jóslat beválik-e vagy sem, hiszen még a meteorológiai tudományos előrejelzés sem mindig válik be. Ez az ártatlannak tűnő játék azonban azt sugallja, hogy amint a bajokért az égitestek állása felelős, a bajokat is majd az égitestek egy másféle helyzete szünteti meg. Tehát a háború veszélyéért sem bizonyos emberek tehetők felelőssé, és a háború kitörését sem szüntetheti meg a társadalmi összefogás. Az asztrológiai kiadványok népszerűségét azzal is fokozzák, hogy a politikai és gazdasági élet alakulását az olvasó igényeinek megfelelően "jósolják".

A szövevényes, bonyolult, különféle alternatívákra és módosításokra alkalmat adó asztrológiai szabályokból nem vonható le egyértelmű következtetés : nemcsak egyvalamit lehet megjósolni, hanem annak ellenkezőjét is. Így sokszor előbb szövegezik meg a "jóslatot" és azután fűszerezik bolygóállásokkal, mintha az ebből következne. Ha külföldi utazása során tájékozatlan embernek kezébe kerül egy ilyen jó papíron nyomott, szép kiállítású asztrológiai folyóirat, hitelt ad a nyomtatott betűnek, és kifogasolja, hogy nálunk miért nincsenek ilyenek. Sőt egyeseknek az az érzése is támadt már, hogy hazánkban talán eltitkolnak valamit a lakosság előtt. A XX. században azonban az asztrológia terjesztése kultúrbotrány, és senkinek sem használ, csak azoknak, akik jövedelmet húznak a kiadványokból vagy pénzért horoszkópokat készítenek. Jósolni sem a csillagokból, sem másból nem lehet.

  Nálunk - éppen a hiszékeny emberek érdekében - törvény tiltja a pénzért való jóslást. Elég baj, hogy illegális csillagjósok még így is nem kis pénzeket csalnak ki a tájékozatlan embérek zsebéből, sőt horoszkópkészítő tanfolyamokat is rendeztek már. Valljuk, hogy a korszerű általános műveltség nemcsak az irodalomban és a művészetekben való tájékozottságot jelent, hanem fel kell ölelnie a természettudomány vívmányait is.

Róka Gedeon: A Csillagászat és a mindennapi életünk (Táncsics kk., Bp.,1968.)

Tudnivalók
Az oldal 2009. óta nem frissül, de a tartalom továbbra is elérhető. Egyes cikkeket a vallásos emberek sértőnek találhatnak.
Világnézet gombok
Helyezz el egyet a saját oldaladon!
Ajánlott oldalak
DanielDennett.lap.hu
RichardDawkins.lap.hu
Albumok
© 2004-2009. Impresszum - Oldaltérkép - Segíts nekünk!