Főoldal
Ateizmus
Harmadik kultúra
Naturalizmus
Szabadgondolkodás
Szkepticizmus
Ismeretterjesztés
Szépirodalom
Hírfigyelő
Segíts nekünk!
Könyvet keresel?
E-könyvek
Antikváriumok
Angol nyelvű könyvesboltok
Ismeretterjesztő könyvek jegyzéke
Ajánlott oldalak: Ateizmus honlap
Ateizmus.lap.hu
Szkeptikus.lap.hu
Szkeptikus blog
Valláskritika.lap.hu
Naturalista filozófia.lap.hu
X-Aknák
Ponticulus H.

Könyvtár - GYIK - Fórumok - Kapcsolat

Könyvtár/Ateizmus/Kreacionizmus/Híres viták/A daytoni majompertől a lieszenkoizmus bukásáig

Dr. Galántai Zoltán:
Korok és démonok. A daytoni majompertől a lieszenkoizmus bukásáig

A 2004-es, Tizedik Országos Szkeptikus Konferencián elhangzott előadás átdolgozott, írott változata

Az alábbiakban három, a legújabb kori biológia történetében sajátos szerepet játszó folyamatot szeretnék bemutatni: az evolúcióelmélet ellen irányuló egyes "mozgalmakat" az Amerikai Egyesült Államokban a "daytoni majompertől" kezdve; illetve a náci, valamint a Liszenko nevével "fémjelezhető" szovjet biológia néhány sajátosságát. Olyan jelenségekről van szó, amik a modern tudományosság kritériumai értelmében tudományon kívülinek, sőt, áltudománynak minősülnek; és ilyen vagy olyan formában, de mind a hárman veszélyesek is. "Jobb" esetben csak a természettudományos oktatást gyengítik meg; rosszabb esetben viszont közvetlenül is fenyegetik az emberek életét. Tehát bár tudománytörténeti szempontból - remélhetőleg - csupán anomáliákról van szó, azért érdemes foglalkozni velük.

Bevezetés: a kreácionizmus és az intelligens tervezés
2004. végén a szólásszabadság és általában véve az emberi jogok védelmének elkötelezett ACLU (Amerikai Szabadságjogok Uniója) pert indított az amerikai Georgia állam ellen (majd pedig meg is nyerte azt), mivel egy Georgia-i tankönyv felirata szerint "Ez a kötet evolúcióval kapcsolatos anyagokat tartalmaz. Az evolúció elmélet, nem pedig tény, és mint ilyen az élőlények eredetével foglalkozik. Ezekhez az anyagokhoz nyitottan kell közeledni; alaposan tanulmányozni kell őket, és kritikusan kell viszonyulni hozzájuk."
Az ACLU-val szemben állók szerint szerint itt pusztán arról van szó, hogy "a tudományos oktatásnak fel kell készítenie a diákokat, és nem szabad azzal kapcsolatos információkat cenzúráznia, hogy fontos tudományos viták folynak (mint amilyen a neodarwiniánus és a kémiai evolúció is)". Az ACLU viszont abból indult ki, hogy ami Georgiában történik, az
1.egyes vallásokkal szembeni diszkrimináció és mint ilyen, ellentétes az Amerikai Alkotmánnyal
2.támogatja a kreácionizmust
3.korlátozza az evolúció oktatását
Számunkra most nem is annyira az az érdekes itt, hogy már perek folynak amiatt is, mert egyes amerikai iskolákban a kreácionizmus egy sajátos válfaját, az "intelligent design"-t (kb. intelligens tervezés) oktatnák az evolúció "alternatívájaként", mely lényegében azt állítja, hogy a világ felépítése túlságosan bonyolult ahhoz, hogy valamiféle véletlen eredménye legyen. Hanem inkább az, hogy nem az első és feltehetően nem is az utolsó alkalom ez, amikor támadás éri az evolúcióelméletet az Amerikai Egyesült Államokban.

Minden a majomperrel kezdődött
1925-ben John Washington Butler képviselő (Tennessee) arról beszélt, hogy "a Biblia az az alap, amire az amerikai kormány épült... Az az evolucionista, aki visszautasítja a Biblia teremtéstörténetét, miként más bibliai történeteket is... elrabolja a keresztények reményeit és aláássa a kormányzatot", és ez a megközelítési mód elég erősnek bizonyult ahhoz, hogy a Képviselőház nem sokkal később 21:5 arányban fogadja el azt a Tennessee -i törvénytervezetet, aminek az értelmében
1.tilos a Bibliával ellentétes dolgokat tanítani
2.tilos azt tanítani, hogy az ember alacsonyabb rendű állattól származik
A tervezet legfőbb támogatója az a William Jennings Bryan volt, aki háromszor is indult az amerikai elnökválasztáson a demokraták színeiben, és aki azért küzdött, hogy tiltsák be Darwin tanítását az iskolákban. Úgy gondolta ugyanis, hogy a darwinizmus egyfelől az egyenlőség ellen hat (számára bizonyíték volt erre a szociáldarwinizmus meg az eugenika); másfelől pedig lerombolja a hagyományos értékrendet.
Austin Peay kormányzó március 21-án azzal a feltételezéssel élve írta alá a Butler-féle antievolúciós törvényt, hogy ez Tennessee-ben semmit nem fog megváltoztatni - de nem lett igaza. Az Amerikai Szabadságjogok Uniója ugyanis ekkoriban egy ideje már tartott attól, hogy a különböző amerikai államokban lefogadott evolúcióellenes törvények káros hatással lesznek a tudományos szólásszabadságra, és figyelemmel kísérte az eseményeket.
Amikor a törvény tartalma ismertté vált, többen is felháborodott hangú levelet írtak a helyi és az állami újságoknak. Aztán május 4-én a Chattanooga Times-ban megjelent egy felhívás, amit a daytoni illetőségű George W. Rappeleya is elolvasott, és ami szerint az ACLU "olyan, Tennessee-ben dolgozó tanárt keres, aki hajlandó igénybe venni az ACLU [jogi] támogatását egy békésen lezajló és az állását nem veszélyeztető próbaperben". Ehhez hajlandóak volt ügyvédet is biztosítani; Rappeleya pedig arra gondolt, hogy egy ilyen per ismertté tehetné Dayton nevét, és ezáltal talán meg lehetne állítani az elnéptelenedést is (az 1890-ben még 3,000 lakosú településen 1925-ben már csupán 1,800-an éltek). Vagyis számára az elsődleges cél nem az evolúcióelmélet védelmezése, hanem némi hírverés volt.
Ennek szellemében két nap múlva már megbeszélést is tartottak Fred E. Robinson vegyeskereskedésében John T. Scopes-szal, a helyi középiskola 24 éves futball-edzőjével, aki a biológia-tanár betegsége miatt az oktatásban is részt vett, és aki egyfelől kijelentette, hogy lehetetlen a biológiát Darwin nélkül tanítani; másfelől pedig azt is hozzátette, hogy az ilyen kérdésekben nem a törvénynek, hanem az iskolatanácsnak kellene döntenie. És végül azt is, hogy a Hunter-féle "Civic Biology" (amiből tanítottak) tartalmaz is egy, az evolúcióval foglalkozó fejezetet, és elvállalta a vádlott szerepét.
Bár a környező városok arra hivatkozva próbálták meg magukhoz kaparintani a per megrendezéséből és az az azzal járó felhajtásból származó hasznot, hogy a daytoni bíróság épültet túlságosan kicsi az ilyesmihez, nem jutottak semmire, és május 25-én már sor is került egy előzetes kihallgatásra. Ennek során Scopes azt vallotta, hogy 1925. április 24-én Hunter Biológiájából dolgozva "Megtanultuk, hogy az állati formák úgy rendeződnek el, hogy az egyszerű, egysejtű formákkal kezdődnek, és abban a csoportban érik el csúcspontjukat, ami magát az embert is tartalmazza."
Vagyis megvolt az indok a később a "daytoni majomper" néven emlegetett eljárás (hivatalosan: Tennessee vs. John Thomes Scopes No 5232) megkezdésére, és erre július 10-én mintegy száz (!) újságíró és nem egy külföldi tudósító jelenlétében sor is került. Az ismert író és gondolkodó, H. G. Wells, bár az evolúcióelmélet hívei szerették volna megnyerni maguknak, nem utazott el a tárgyalásra, és nem vállalt szerepet - annál inkább vállalta viszont a vádló szerepét Bryan, noha már 30 éve nem vett részt perben. "Ha az evolúció győz - mondta -, akkor a kereszténység eltűnik". Nem kevésbé nagy szavakat használt a védő, Clarence Darrow sem: ő meg azt jelentette ki, hogy "Nem Scopes áll a bíróság előtt, hanem a civilizáció." Eközben nem Scopest akarta megvédeni hanem azt akarta elérni, hogy a Legfelsőbb Bíróság mondja ki, hogy az antievolúciós törvények alkotmányellenesek (erre végül csak 1968. november 12-én, a Susan Epperson et al. vs. Arkansas perrel kapcsolatban került sor). A bíró pedig, John T. Raulston arra az álláspontra helyezkedett, hogy nem az a kérdés, hogy jó vagy rossz-e a Butler-féle törvény, hanem az, hogy Scopes megsértette-e.
A Bryan mellett szintén a vádat képviselő Ben McKenzie abból indult ki, hogy ha tilos az iskolákban a Bibliát tanítani, akkor értelemszerűen ugyanígy tilos bármi olyat is tanítani, ami ellentétes a Bibliával (ez az érvelés még ötven évvel később is fel fog bukkanni, és lényegében azon a- logikailag hibás - feltételezésen alapul, hogy egy vallás állításaival csakis egy másik vallás állításai szegezhetőek szembe). Dudley Field Malone védő viszont azzal érvelt, hogy a Biblia vallási, nem pedig tudományos mű, és ennek megfelelően nincs is ellentét közte és az evolúciós elmélet között (ugyanis különböző dolgokról szólnak). A bíró azonban továbbra is azt hangoztatta,hogy aki evolúciót akar tanítani, az tegye nyugodtan - de ne az állami iskolákban, ott ugyanis a törvény nem engedi meg, és Darrow hiába bizonyította be, hogy az evolúcióval kapcsolatos fejezetet is tartalmazó tankönyv használatát maga Tennessee állam írta elő.
Július 21-én - alig 9 perc tanácskozás után - a bíróság kimondta, hogy Scopes bűnös, és 100 dollár pénzbüntetéssel sújtotta.
Azt, hogy erkölcsi értelemben ki nyert, nem könnyű megmondani. A per lezárulását követően egy oklahomai újság azt írta, hogy a vádat képviselő "Mr. Bryan több mint győztesként került ki [ebből sz összecsapásból]. Előhívta a védőből az abban lakozó majmot." Egy arkansasi újság nagyjából ugyanekkor viszont kifejtette, hogy "Tennessee állam számára Scopes-per erkölcsi katasztrófát jelent. Megbélyegzi az állam lakosait, akárhová menjenek is."
Úgyhogy legfeljebb abban lehetünk biztosak, hogy a Newsuem nevű "újságíró-múzeum" minden bizonnyal megalapozottan sorolta a 20. század száz legfontosabb sajtóeseménye közé a majompert.

A majomper utóélete
Meg alkalmasint abban, hogy ennek bizonyos értelemben katasztrofális hatása volt az amerikai közoktatásra: az "evolúció" szó évtizedekre eltűnt a tankönyvekből, és Alabama vagy éppen Oklahoma még 1999-ben is úgy beszélt róla, mint ami "elmélet, nem pedig tény".
Persze 1925-höz képest már az is előre lépés volt, hogy a Legfelsőbb Bíróság az Epperson vs. Arkansas perben - miként már említettük - 1968-ban eltörölte az evolúció tiltását (Susan Epperson ugyanúgy középiskolai tanár volt, mint Scopes). Innentől kezdve tehát a kreácionisták sem a darwinizmus tiltását követelték, hanem azt, hogy azzal párhuzamosan tanítsák a "kreácionista tudományt" is - amiről egy arkansasi bíróság a"Scopes II" perben (McLean v. Arkansas Board of Education) azt mondta ki 1982. január 5-én, hogy mivel a "kreácionista tudomány" nem tekinthető tudománynak, ezért az ilyen követelések alkotmányellenesek.
Amikor pedig a Louisiana-i "Kreácionista törvény" csak abban az esetben engedte volna meg az evolúcióelmélet tanítását, ha az antidarwinizmus "azonos időt" kap a "kiegyensúlyozottság" nevében, akkor az Edwards vs Aguillard perben, ahol nem kevesebb mint 72 Nobel-díjas állt ki a pert megindító középiskolai tanár, Don Aguillard mellett, a Legfelsőbb Bíróság ezt a törvényt is alkotmányellenesnek minősítette.
A helyzet azonban korántsem olyan jó, mint amilyennek ezek alapján tűnhet, és még olyan vélekedéseket is hallani lehet, mely szerint az evolúcióelmélet megnyer ugyan minden csatát, de leveszíti (vagy legalábbis elveszítheti) a háborút. Ami kissé pontosabban fogalmazva azt jelenti, hogy bár a kreácionisták elveszítik a jelentős pereket, megnyerik a témáról folytatott nyilvános vitát.
Ugyanis ma is folyamatosan érik támadások az Amerikai Egyesült Államokban a darwinizmust, és - európai vagy akár magyar szemmel nézve is - meglepő, hogy milyen sokan utasítják el. A National Science Board egy 1986-os felmérése szerint az amerikaiak többsége szerint az ember nem az állatoktól származik, és miközben a megkérdezettek kb. 50 százaléka értett egyet azzal a kijelentéssel, hogy "Isten a jelenlegi formájában teremtette az embert kevesebb mint 10 ezer éve", aközben a középiskolások kb. fele ma is a kreácionizmus valamelyik formáját tanulja evolúcióelmélet helyett. És ha minden igaz, ez a közeljövőben sem lesz másképp: egy 2005. február elején, a New York Times-ban megjelent cikk szerint számos biológiatanár annak ellenére sem mer az evolúcióról beszélni az órán, hogy az szerepel a tankönyvekben, mert fél, hogy ennek következményei lehetnének rá nézve, és emiatt valójában lehetetlen akár csak hozzávetőlegesen megbecsülni, hogy hol oktatják valójában.
A kreácionisták pedig úgy tekintenek magukra, mint akik "szent háborút" folytatnak az evolúció ellen, és olykor az egészen szélsőséges megnyilatkozásoktól sem riadnak vissza. Baswell Dean bíró (Georgiai Fellebbviteli Bíróság) például 1980 körül egyenesen azt mondta, hogy minden rossz oka az evolúcióelméletben keresendő: "Darwin majommitológiája vezetett a [túlzott] engedékenységhez, a promiszkuitáshoz, a fogamzásgátlókhoz, az óvszerhez, az abortuszhoz, a pornográfiához, a környezetszennyezéshez, a mérgezésekhez és minden fajta bűnök elburjánzásához".

Út a náci biológiához: az előfutároktól a fajirtásig
Az egyik szélsőség tehát az evolúciós elmélet visszautasítása - a másik, a történelem tanúbizonysága szerint mérhetetlenül tragikusabb következményekkel járó szélsőség pedig az, amikor azért, hogy ezzel egy meghatározott ideológiát szolgáljanak ki, teljesen eltorzítják - miként a náci Németországban is történt.
Amikor 1859-ben megjelent Darwintól A fajok eredete, akkor a neves német biológus, Ernst Haeckel azonnal az evolúcióelmélet mellé állt - a korszak másik nagy tekintélyű biológusa, Rudolf Wirchow viszont határozottan elutasította, mivel egyfelől úgy gondolta, hogy a sejt bármilyen módosítása betegséghez vezet (és ennek megfelelően nem működhet a darwini mutáció); másfelől pedig attól tartott, hogy "ha ezt a logikát következetesen végig visszük, akkor annak tökéletesen elfogadhatatlan következményei lesznek". Ez a félelem egyáltalán nem volt megalapozatlan: Haeckel éppen egy effajta szociáldarwinista logikát követve állította azt, hogy a társadalmi viselkedést is a legrátermettebb fennmaradása határozza meg, és később ez a felfogás határozta meg Hitler gondolkodását is.
Haeckel mellett a másik fontos előfutár Joseph-Arthur de Gobineau volt, aki az árja faj felsőbbrendűségét hirdetve azt is kijelentette, hogy "A világtörténelem a fajok története", és persze Houston Stuart Chamberlain-ről sem szabad elfeledkezni, akinek a nevéhez a "fajhigiénia" fogalmának elterjesztése fűződik. Ezt fogalmat (a Rassenhygienet) amúgy az az Alfred Ploetz dolgozta ki, aki az árják mögött a második "legnemesebb" fajnak tekintette a zsidókat, és aki már 1904-ben folyóiratot alapított Archivum a Faji és szociális biológiának (Archiv für Rassen- und Gesselschaftbiologie) címmel. 1936-ban,Hitler személyes utasítására aztán - közel nyolcvan éves korában - ki is nevezeték a müncheni egyetem professzorának, noha korábban nem volt tudományos fokozata.
Szintém meg kell említenünk H. F. K. Günthert (őt a barátai csak "Rassen-Günthernek" hívták): Ploetz nyomdokain haladva olyan írt könyvet a fajelméletről, ami ez Chamberlain-re meg Hitlerre is nagy hatással volt. És persze ott van Eugen Fischer professzor is: már 1913-ban a beltenyésztés "fattyúsító" hatásait tanulmányozta a mai Namíbiában; majd pedig részt vett a Rheinbastarde (azaz sterilziációs) programban (ez a Rajna-vidék azon lakosait érintette, akik anyja német állampolgár, a másik szülője viszont francia katona volt), hogy aztán hasonlóképpen ne maradjon ki a náci koncentrációs táborok emberkísérleteiből sem. A hozzá hasonló pályát futott be Otmar von Verschuer professzor ikerkísérleteket folytatott, a hírhedt Joseph Mengele volt az asszisztense, és Fischerrel együtt részt vett arról a fajpolitikáról folyó megbeszélésen, melyet követően a náci vezetők Wannsee-ben kidolgozták a "végső megoldást".

A náci biológia alapelvei
A náci biológia egyik legfőbb jellemzője a "holizmus" volt, aminek az értelmében a test minden része kapcsolatban áll minden más résszel, és ezért nincs helye a klinikai specialistáknak vagy a "mechanistztikus" doktrináknak. A másik pedig az, hogy a "hagyományos" orvostudományi megközelítés helyett a"Völkisch"-t részesítették előnyben, vagyis a gyógynövények, a friss levegő és a homeopátiás módszerek használatát. Ennek az "iskolának egy gdanski sebész: egy bizonyos Erwin Liek volt a fő képviselője, aki azt tanította, hogy a fájdalomnak való ellenállás erény (tehát a "magasabb rendű" fajok jobban bírják); és hogy ezzel összhangban a betegség a morális gyengeség jele. Amiből elméletének követői (ha ugyan nem maga Liek számára is) nyilvánvaló volt a következtetés: az, hogy a betegeket és gyengéket likvidálni kell.
August Thienemann - akinek tanaira maga Hitler is hivatkozott - ennél is tovább ment a "náci szociáldarwinizmus" szerepének általánosításában, és azt hangoztatta, hogy a nemzeti szocializmus lényegében alkalmazott biológia; Ernst Lehmann, a botanika tüblingeni professzora pedig arról beszélt, hogy Hitler 1933-ban a "fajszennyeződést" állította meg fellépésével, és "a biológia feladata... új fegyvereket kovácsolni az új háborúkhoz", mivel jelenleg biopolitikai harc folyik, és ebben a biológusoknak is részt kell venniük.
1936 körül a "Rassenkunde"-nak (azaz "fajtudománynak") számos egyetemen tanszéket hoztak létre, és az ilyen helyeket jellemző módon párttagokkal töltötték fel tudósok helyett. Lehmann pedig megalapította a Német Biológusok Szerevezte mellett a Der Biologie-t is, a náci biológia folyóiratát, amiben egy Gerhardt Heberer nevű szerző például arról írt, hogy az evolúcióelmélet értelmében a nordikus új és magasabb rendű faj, mint az eddigiek. És ez az a pont, ahol érdemes egy közismert biológus életét valamivel alaposabban szemügyre venni. Nagyon tanulságos lesz ugyanis.

Egy Nobel-díjas biológus a Harmadik Birodalomból
Az osztrák származású etológus, Konrad Lorenz közvetlenül az Anschluss után lépett be a Náci Pártba. "Miután a németek elfoglalták Ausztriát, a domesztikáció veszélyeiről írtam, és azért, hogy érthető legyen, írásomat a legrosszabb náci terminológiába öltöztettem. Nem akarom enyhíteni tettem súlyát, de valóban hittem benne, hogy az új urak jó dolgokat fognak hozni... gyakorlatilag minden barátom és tanárom így gondolta, valamint az apám is, aki kedves és humánusa ember volt", olvasható önéletrajzában. "Egyikünk sem volt olyan gyanakvó, hogy arra gondoljon: a 'szelekció' kifejezés, amikor az új urak használják, gyilkosságot jelent."
Lorenz felvételi kérelmét a Náci Pártba 1938. június 28-án adta be, és ebben azt állította, hogy "Természetesen mindig is német gondolkozású és nemzeti szocialista tudós voltam".
1939-ben a Königsbergi Egyetem Összehasonlító Intézetének igazgatója lett, a következő évben pedig a lengyel Posenben (Poznán) kapott kinevezést a Birodalmi Egyetemre (a másik, megszállt területen található birodalmi egyetem Strasbourgban működött). Itt 887 olyan embert tanulmányozott, akik felmenői között németek és lengyelek egyaránt voltak, és arra a következtetésre jutott, hogy a németek meg lengyelek "strukturálisan inkompatibilisak" egymással. Egy 1940-es cikkében ("Durch Domestikation verursachte Störungen aerteignen Verhaltens", azaz: kb. a karakterisztikus viselkedések megzavarása a domesztikáció által) azt fejtegette, hogy amikor az állatokat háziasítjuk, akkor a természetes szelekció a továbbiakban nem működik, és hasonlóképpen: a civilizáció hatásai is oda vezetnek, hogy kiiktatják a természetes szelekciót. Vagyis (ha nem csinálunk valamit, akkor) elkerülhetetlen a genetikai hanyatlás.
Önéletrajzában később úgy fogalmaz ezzel a korszakkal kapcsolatban, hogy "besoroztak a német hadseregbe mint orvost. Szerencsére csatlakozni tudtam a Poseni Kórház neurológiai és pszichiátriai osztályához. Bár soha nem műveltem gyakorlati orvostudományt, eleget tudtam ahhoz az idegrendszer anatómiájáról és a pszichiátriáról, hogy elfoglalhassam ezt a posztot."
Lorenz ugyanekkor tagja volt a "Der Biologie" szerkesztőbizottságának, és a fajpolitikai hivatal tagjaként a "faji purifikáció" doktrínáját hirdette.
A II. Világháború után természetesen visszakozott, és hamarosan töretlenül folytathatta tudományos karrierjét. 1973-ban pedig Karl von Frisch-sel és Nikolaas Tinbergennel közösen elnyerte biológiai Nobel-díjat etológiai munkásságáért.

Szovjet biológia: a mezítlábas "professzor" karrierje
A 20. sz. másik nagy diktatórikus államában, a Szovjetunióban a tudományhamisítás egy másik útját választották, és ebben központi szerep jutott Trofim Denisovics Liszenkónak (1989 - 1976), aki szegény ukrán parasztok gyereke volt, és "filozófiája" alapjául annak az Ivan Vlagyirovics Micsurinnak az elképzelései szolgáltak, akinek a "kutatásait" 1922-ben Lenin személyes utasítására vizsgálták meg és emelték állami doktrína szintjére.
Micsurin célja az lett volna, hogy kaukázusi gyümölcsöket lehessen a hideg északon is termeszteni; és eközben három dologból indult ki: a vitalizmusból; és a növények korlátlan adaptációs képességeibe vetet hitből, valamint a szerzett tulajdonságok átörökölésén alapuló lamarckizmusból. A 20. sz. tudományossága szerint persze egyik elképzelés sem védhető, de amikor emiatt Micsurint támadások érték, akkor a Pravda kiállt mellette - sőt, nem csupán kiállt mellette, de népi hőst is csinált belőle.
Liszenkót pedig szintén a Pravda titulált "mezítlábas professzornak", amikor az azerbajdzsáni télben is nyári borsót tudott nevelni (feltehetően azért, mert szokatlanul enyhe tél volt).
Az igazi áttörést azonban számára 1929 hozta meg. Ekkor Sztálin kollektivizálási politikája olyan éhínséghez vezetett, aminek a becslések szerint 8 millió (!) halálos áldozata volt, és miközben a biológusok nem voltak képesek "kezelni" ezt a valójában megoldhatatlan helyzetet, az "ígérgetők" - azt állították, hogy el fognak boldogulni vele. És Liszenko valóban elő is állt a lamarckizmuson alapuló és általa vernalizációnak nevezett megoldással: a hideg vízben megmosott téli búzát tavaszig a havon tárolva arról számolt be, hogy az - a hagyományos téli búzával szemben - nem csupán növekedni kezdett, de több termést is hozott. A siker - állítólag - olyan átütő volt, és ezt olyan maggyőzősen tudta előadni, hogy az odesszai Országos Növénynemesítő Intézetben hamarosan létre is hozták a Vernalizációs tanszéket és külön folyóiratot is kiadtak a témáról. A korszak legnagyobb szovjet növénybiológusa, Nyikolaj Vavilov az Agrártudományok Lelnin Akadémiájának elnöke ugyan - más tudósokkal együtt - kételkedésének adott hangot (mivel nem hitt a lamarckista megoldásokban), de ez jóval kevesebbet nyomott a latban, mint Sztálin híres "Bravó, Liszenko elvtárs" felkiáltása; Liszenko pedig egyenesen arról beszélt, hogy a vernalizáció révén győzelmet sikerült aratnia az osztályellenségek: "az úgynevezett tudósok" feltett.
1934-ben már azt állította, hogy sikerült előállítania a tavaszi búza egy új és jobb fajtáját azáltal, hogy a magvakat váltakozva rövid és hosszú vernalizációs periódusoknak, illetve a világosság váltakozó hosszúságú periódusai hatásának tette ki (a liszenkói lamarckizmus szerint ez eredményezte azt, hogy a növények "alkalmazkodtak" a környezetükhöz és az így megszerzett tulajdonságokat utódaiknak is átadták - egészen Micsurin elképzeléseninek megfelelően). A "mezítlábas professzor" nagyjából ugyanekkor találkozott I. I. Prezent marxista filozófussal, hogy aztán közösen olyan "genetikát" dolgozzanak ki, ami elutasítja az átöröklés kromoszóma alapú voltát.
Vavilovot viszont nem csupán reakciós biológusnak bélyegezte a Pravda "A növénytermesztés elméleti alapjai" című műve miatt, de azt is enne hangoztatta, hogy Liszenko az, aki felismerte a valódi törvényszerűségeket, és Vavilov 1936 decemberében már védekezni volt kénytelen Liszenko és Prezent közös támadásai ellen egy moszkvai konferencián, amit valóságos letartóztatási hullám követett. Végül 1940 augusztusában rá is sor került: egy ukrajnai növénygyűjtő expedíció során tartóztatták le (többek között kémkedés vádjával), és 1943. január 26-án halt éhen a börtönében.
Eközben Liszenko haladt tovább a saját útján, és nemsokára a mendeli öröklődés mellett immár a darwini szelekció ellen is fellépve azt hangoztatta, hogy szó sincs a fajon belüli versengésről. Ehelyett a kooperáció a jellemző, és az élőlények más fajokká alakíthatóak a környezet manipulálása révén, és ő például képes a rozsot búzává, a búzát pedig árpává alakítani. Az énekesmadarak pedig szerinte akkor költenek ki kakukkfiókát, ha megváltozik az étrendjük...
Más kutatók talán még rajta is túl tettek, amikor a Szovjet Tudományos Akadémia hivatalos folyóiratában arról cikkeztek, hogy a tyúk fajtája megváltozik, ha a megtermékenyített tojásba más fajta fehérjét fecskendezzük be; hogy hibrid fajta jön létre, ha egy tyúkot több kakas termékenyít meg és az Akadémia agrikultúrával foglalkozó szekciójának vezetője (akinek persze Liszenko intézetében volt laboratóriuma) azt is tudni vélte, hogy a dudva nem úgy jelenik meg a szántóföldön, hogy a szél szétszórja a magvakat, hanem a rozs transzmutációja révén jön létre. Mindazokat pedig, akik nem hitték el ezeket a képtelenségeket, idealistának, metafizikusnak, burzsoának, obskurantistának és a nyugati reakció kreatúrájának nevezték.
Liszenko a II. Világháborút leginkább Szibériában töltötte, és a tölgyfacsemetéket ültette közelebb egymáshoz (ezt nevezték fészkes ültetésnek), hogy azoknak módjuk nyíljon a kooperációra, de ez persze katasztrófához vezetett. Ám Sztálin azért 1948-ban 35 liszenkoistát ültetett be A Lenin Agrár Akadémiára; az orvostudományt "micsurinista alapokra" helyezték, és egy időben hivatalosan is betiltották a "morganista-weismannista" genetikát.
Egy G. M. Bosjan nevű szerző 1949-es, mindenütt kapható könyvében azt fejtegette, hogy a mikrobák valójában halhatatlanok, mert a méreg vagy hő hatsára nem elpusztulnak, hanem csupán "transzformálódnak": vírusokká eshetnek szét, míg a vírusok baktériumokká állhatnak össze. Olga Lepesinszkaja pedig, Liszenko pártfogoltja, azt "figyelte meg", hogy a sejtek nem csak osztódással szaporodhatnak, hanem azáltal is, hogy apró granulátumokká töredeznek, és aztán új, a korábbitól eltérő típusú sejt jön belőlük létre (sőt, a tojássárgájából és más "sejtmentes" anyagokból is kialakulhatnak). És ha még ez sem lenne elég, akkor azt is kimutatni vélte, hogy élő sejtek keletkeznek az élettelen anyagból, és innentől kezdve nem is tűnik olyan elképzelhetetlennek az a szovjet "orvosi elmélet", mely szerint a tumor nem a sejtekből ered.
Liszenko, bár az 1950-es évektől akadtak, akik támadták genetikaellenes nézetei miatt, egészen 1964-ig élvezte a Pravda, illetve Sztálin halála után Hruscsov támogatását, de mire 1976-ban novemberében meghalt, addigra már senki sem foglalkozott vele.

Kérdések, avagy a tudomány természete
Idáig jutva valószínűleg legalább két kérdést vetődik fel az emberben: egyfelől az, hogy valójában miért is van szükség az "igazi" (vagyis például nem kreácionista, nem náci és nem liszenkoista) tudományra; illetve az, hogy amennyiben szükség van rá, úgy miért nem lépünk fel a védelmében és miért nem tiltjuk meg például törvények segítségével az áltudományos nézetek terjesztését.
Ami az előbbit illeti, erre viszonylag egyszerűen lehet válaszolni: mielőtt Lister 1867-ben bevezette volna a karbolsavas fertőtlenítést, egy utcai balesetben nyílt csonttörést szenvedőnek kb. 50 százalékos esélye volt túlélni a dolgot - feltéve, hogy azonnal, még az elfertőződés előtt amputálták a sérült végtagot. És hasonlóképpen: amennyiben 1920 előtt egy átlagos beteg egy átlagos betegséggel egy átlagos orvoshoz fordult, úgy legfeljebb statisztikai valószínűsége volt, hogy meg fog gyógyulni. Ehhez képest (legalábbis számomra) nem tűnik vitathatónak, hogy a modern tudomány a világnak azokon a részein, ahol valóban alkalmazzák (és amely részekhez a fejlődő országok sajnos rendszerint nem tatoznak), egészen radikálisan javítja az életszínvonalat. Azt szokás mondani - és ez minden bizonnyal így is van -, hogy alig száz évvel ezelőtt a világ leggazdagabb emberei sem élhettek olyan jó körülmények között, mint ma a középosztály például Magyarországon. Azaz ha az életszínvonal növekedését értéknek tartjuk, akkor nem lehet kétséges, hogy az általunk ismert módszerek közül egyedül a modern természettudomány az, ami lehetővé teszi ezt. Tehát az ettől való kisebb vagy nagyobb eltérések kisebb-nagyobb mértékben veszélyeztetik ezt a célt.
Amiből viszont nem következik, hogy lehetséges lenne - egészen szélsőséges esetektől eltekintve - a törvény védelmét igénybe venni az áltudományokkal szemben. Méghozzá két okból nem. Egyfelől a demokráciában a szólásszabadság a tudományos kijelentésekre is kiterjed, és ahol ez nem igaz (mint például Liszenko Szovjetuniójában vagy a náci Németországban), ott nem "csupán" a demokrácia nem működik, de a tudomány is eltorzul. Méghozzá szükségképpen: hogy egy hasonlattal éljünk, Amartya Sen Nobel-díjas közgazdász kimutatta, hogy kizárólag a nem demokratikus berendezkedésű államokban (mint amilyen annak idején a Szovjetunió is volt) szoktak katasztrofális éhiségek kitörni, ugyanis a "felülről lefelé" típusú, szigorú központi vezérlés meggátolja az információk megfelelő áramlását, és így lehetetlen idejében ellenintézkedéseket tenni. És hasonlóképpen: kizárólag a nem demokratikus berendezkedésű államokban tesznek arra kísérletet, hogy nem tudományos vitákon keresztül, hanem "kívülről" (vagy még inkább felülről) próbálják eldöntetni, hogy melyik tudományos elmélet helyes és melyik nem.
Ad absurudum még azt a feltevést is megkockáztathatjuk, hogy ezért van az, hogy a modern történelemben kizárólag a nem demokratikus berendezkedésű államokban vált dominánssá az áltudomány.
Vagyis a demokráciának (illetve a mi esetünkben annak, hogy élvezhetjük a modern tudományból származó előnyöket) az az ára, hogy tudomásul kell vennünk, hogy akadnak, akik viszont az áltudományt választják. És az megint más kérdés, hogy az ilyenek ellen is megpróbálhatunk fellépni a tudományos érvelést használva. Még akkor is, ha mindig lesznek olyanok, akikre az ilyesmi nem hat.

(Dr. Galántai Zoltán)

Tudnivalók
Az oldal 2009. óta nem frissül, de a tartalom továbbra is elérhető. Egyes cikkeket a vallásos emberek sértőnek találhatnak.
Világnézet gombok
Helyezz el egyet a saját oldaladon!
Ajánlott oldalak
DanielDennett.lap.hu
RichardDawkins.lap.hu
Albumok
© 2004-2009. Impresszum - Oldaltérkép - Segíts nekünk!